→ WAT NIET IS KAN NOG DROMEN.

Ga weg?!
Echt, er is nog een plek waar deze woorden niet worden gezegd.
Waar open deuren leiden naar warme harten.
Anders, dan alle anderen.
Want hier betekent elke nieuwe dag, een nieuw kans.
Dus oppakken en doorpakken.
Hier vind je oneindig veel karakter.
Want door velen werden we opgegeven en afgeschreven.
Kansloos en verloren, ze noemden ons van alles.
Dus laat mij dit moment pakken, een stempel is er af te wassen.
En inmiddels is er zo vaak een punt achter onze naam gezet…
dat aan ons verhaal geen einde kwam.
Dus samen met SeedZ Zorg, pakten we de pen op.
Drukte inkt op blanco papier, het helen van krassen op je ziel.
Hier geen streep door het verleden, hier zetten we een streep onder ‘t verleden.
Want wij weten;
In elke tegenslag schuilt een verborgen zege.
Al die dure lessen, maken ons tot rijke mensen.
En in ons woordenboek staat heel veel, behalve stoppen.
Want hier zijn we knokkers, tegenslagen valt op te boksen.
Dus hier bij SeedZ Zorg gaan we verder, voorbij de verhalen, dicht op de mensen.
Want laten we wel-zijn.
in ieder mens zit ambitie en talent
Soms diep verscholen, maar nooit alleen achter diploma’s.
Hier haal je alles eruit wat erin zit.
Op een pure plek, waar we jong en oud begeleiden in hun dromen op de tredes naar boven.
waar we niet voortdurend naar elkaar kijken, maar wel naar elkaar [om]kijken.
Want zolang we blijven vergelijken, blijven we verre van gelijken.
Dus hier ben je meer dan je naam [en verre van een cijfer.]
behalve 010, want dat zijn we allemaal.
Recht voor je raap, met respect voor elkaar.
Met een stoot en een knuffel, een lach en een traan.
Voor iedereen een eigen pad, voor iedereen een eigen route.
Met zaadjes in de aarde, heb je de wereld aan je voeten.
Samen Zuid, samen thuis.

→  SeedZ 360° Zorg

De doelgroep waar SeedZ Zorg zich op richt, kenmerkt zich door multi-problematiek en een lange hulpverlenings-/ geschiedenis. De ervaring leert dat er meerdere disciplines betrokken zijn bij deze cliënten. Hierin samenwerken is essentieel, niet alleen met het professionele netwerk, maar ook met het informele netwerk. 360° zorg is onze methodiek.

→ Gedurende alle fases van begeleiding bieden we ondersteuning op alle leefgebieden [360° zorg]:

→ Sociaal en persoonlijk functioneren; hoe is het ‘welbevinden’? Het gaat erom dat de het leven zo wordt ingericht dat factoren geen dagelijkse belemmering worden of zijn. Er wordt ingegaan op de vraag welke stappen ondernemen kunnen worden om het heft weer in eigen handen te nemen en de regie over zijn of haar leven te voeren.

→ Gezondheid & Beweging; Voor een ieder is het van belang dat je regelmatig en gezond eet. Om de geestelijke en lichamelijke gezondheid te bevorderen wordt er ook aandacht besteed aan het bewegen. Lichaam en geest staan met elkaar in verbinding. Door aandacht te besteden aan gezond eten en bewegen komen deze beter in balans.

→ Financieel & Schuldhulpverlening; Door omstandigheden kan het soms moeilijk zijn om praktische zaken op orde te houden. Wij werken samen met Pak de Balans: zij zijn een onafhankelijke partij die ondersteunt bij het creëren van overzicht en het tijdig betalen van rekeningen. Bewindvoering en schuldhulpverlening kunnen wij ook bij hen regelen.

→ Huisvesting; Door omstandigheden kan het soms moeilijk zijn om praktische zaken op orde te houden. Wij huren op dit moment 12 woningen waar cliënten zich kunnen inschrijven. Hierdoor ontstaat stabiliteit, rust en veiligheid om de begeleiding succesvol te kunnen laten zijn. De inrichting en huren zijn zaken waar weinig financiële ruimte voor is. Toch kunnen we niet zonder.

→ Opleiding & Werk; Wij helpen graag bij de zoektocht naar een passende functie op de arbeidsmarkt. We kunnen helpen bij het opstellen van een Curriculum Vitae, het oefenen van sollicitatie gesprekken en het reageren op vacatures.

→ Hygiëne & Gezondheid; Soms zorgt men door omstandigheden minder goed voor zichzelf. Wij zijn hier waakzaam op en ondersteunen bij het proces van inzicht krijgen in verbeterpunten. Ze stimuleren actief om stappen te ondernemen in zelfverzorging en wijzen bijvoorbeeld op de noodzaak van het innemen van medicatie.

Door middel van ambulante begeleiding zal er 4 keer in de week face tot face contact zijn met de persoonlijk begeleider daarnaast zullen degene die zich bezig houden met de dagbesteding ook met ze werken [werkmeesters, peercoach, ambitiecoach].

Hierdoor ontstaat de situatie waarin er dagelijks intensief contact is in wisselende contexten en waarbij meerdere personen betrokken zijn. Bij iedere begeleider kan de cliënt een stuk van zichzelf kwijt. De cliënt heeft de vrijheid om zijn eigen begeleider te kiezen. Het voordeel hiervan is dat er weinig noodzaak is tot escalatie, mocht zich dit wel voordoen dan kan er direct [dag- en nacht] ingegrepen worden. Vroegsignalering is op deze manier eenvoudig te borgen in het begeleidingstraject.

→ De kracht van teamplay

De ervaring leert dat er meerdere disciplines betrokken zijn bij onze cliënten. Teamplay is essentieel, niet alleen binnen het professionele netwerk, maar óók met het informele netwerk.

Een goede samenwerking draagt bij aan: • Efficiënte en duurzame dienstverlening. • Een verminderd aantal hulpverleners die betrokken zijn bij één cliënt. • Betere afstemming over te behalen doelen van de cliënt. • Een realistisch toekomstperspectief. • Het gezamenlijk verantwoordelijkheid durven nemen, juist als het moeilijk wordt. • Een gezonde collegiale overlegstructuur waarbij het welzijn van betrokkene voorop staat. [Over de eigen schaduw heen stappen kan soms nodig zijn.]

→ De ketenpartners van SeedZ Zorg

Een goede samenwerking draagt bij aan:   • Efficiënte en duurzame dienstverlening.   • Een verminderd aantal hulpverleners die betrokken zijn bij één cliënt.  • Betere afstemming over te  behalen doelen van de cliënt.  • Een realistisch toekomstperspectief.  • Het gezamenlijk verantwoordelijkheid durven nemen, juist als het moeilijk wordt.  • Een gezonde collegiale overlegstructuur waarbij het welzijn van betrokkene voorop staat.   • Over de eigen schaduw heen stappen kan soms nodig zijn.

→ Met sport, spel, theater, koken, taal, beleving en muziek worden vaardigheden geleerd om sociaal te functioneren

SeedZ Zorg heeft een methodiek ontwikkeld die we de camouflage methodieken noemen. Kenmerk is dat we door middel van een breed aanbod van trainingen mensen uitdagen zichzelf tegen te komen in een context die ze niet bij voorbaat bekend is. Door het opdoen van allerlei ervaringen zullen zij zichzelf en hun omgeving anders gaan bekijken. Dit leidt vaak tot een gedragsverandering die nodig is om weer eigen regie op het leven te nemen en weer actief deel te nemen aan de samenleving.

De resultaten die we hiermee behalen zijn bijzonder positief te noemen. Zowel cliënten als hun families zijn vaak zeer verrast over de ontwikkeling die zij doormaken. In plaats van te praten over sociale vaardigheden, sollicitatie vaardigheden enz., laten we ze bezig zijn met sport, spel, theater, koken, muziek etc. Dat ze daarbij vaardigheden aanleren die nodig zijn om sociaal te functioneren of die nodig zijn om aan het werk te gaan, is gecamoufleerd; vandaar de naam camouflage methodiek.

SeedZ 360° Zorg
De doelgroep waar SeedZ Zorg zich op richt, kenmerkt zich door multi-problematiek en een lange hulpverlenings-/ geschiedenis. De ervaring leert dat er meerdere disciplines betrokken zijn bij deze cliënten. Hierin samenwerken is essentieel, niet alleen met het professionele netwerk, maar ook met het informele netwerk. 360° zorg is onze methodiek.
Illustratie: Invloed van social media
Social media speelt een steeds grotere rol in het leven van jongeren en heeft een aanzienlijke invloed op hun gedrag en sociale interacties. Een van de belangrijkste manieren waarop social media jongeren beïnvloedt, is door groepsdwang. Groepsdwang verwijst naar de druk die jongeren voelen om zich te conformeren aan de normen en verwachtingen van hun leeftijdsgenoten.
Illustratie: Sociale druk en groepsdwang
Jongeren kunnen zich gedwongen voelen om gewelddadige handelingen te plegen als gevolg van druk van leeftijdsgenoten of lidmaatschap van een groep, zoals een bende. Binnen deze groepen kan geweld worden gezien als een manier om respect te verdienen, status te verwerven of loyaliteit aan de groep te tonen.
Illustratie: Recidive onder jongeren
Factoren die bijdragen aan recidive onder jongeren kunnen onder meer zijn: gebrek aan positieve steunsystemen, zoals familie of mentorschap; blootstelling aan een omgeving waar criminaliteit normaal is; emotionele problemen zoals trauma, depressie of angst; en een gebrek aan toegang tot onderwijs of werkgelegenheid.
Illustratie: Geweldscultuur onder jongeren
Sommige jongeren kunnen gewelddadig gedrag vertonen als gevolg van psychische stoornissen, emotionele problemen of persoonlijke conflicten. Dit kan variëren van impulsbeheersingsproblemen tot woedebeheersingsproblemen tot antisociale persoonlijkheidsstoornissen.
Illustratie: Sociale isolatie onder jongeren
Eenzaamheid onder jongeren is een alarmerend en wijdverbreid probleem dat een negatieve invloed kan hebben op hun geestelijke en lichamelijke gezondheid, evenals op hun algehele welzijn. Het gaat niet alleen om het fysiek alleen zijn, maar eerder om een diep gevoel van isolement en gemis van betekenisvolle verbindingen met anderen. Dit kan het gevolg zijn van verschillende factoren, zoals sociale isolatie, veranderingen in de omgeving, gebrek aan ondersteunende relaties, angst, depressie, pesten of sociale media-druk.
Illustratie: Maatschappij de rug toekeren
Eenzaamheid kan jongeren kwetsbaar maken voor een reeks negatieve gevolgen, waaronder een slechtere geestelijke gezondheid, verminderd zelfbeeld, gebrek aan motivatie, sociaal terugtrekgedrag, verslavingsgedrag en zelfs suïcidale gedachten. Het kan ook hun vermogen beïnvloeden om relaties op te bouwen, te leren en zich te ontwikkelen op persoonlijk en professioneel vlak.
Previous slide
Next slide

Geen geld.
Geen vuur.
Geen speed.

Geen krant.
Geen wonder.
Geen weed.

Geen brood.
Geen tijd.
Geen weet.

Geen klote.
Geen donder.
Geen reet.

Scroll naar boven