→ WAT NIET IS KAN NOG DROMEN.

Ga weg?!
Echt, er is nog een plek waar deze woorden niet worden gezegd.
Waar open deuren leiden naar warme harten.
Anders, dan alle anderen.
Want hier betekent elke nieuwe dag, een nieuw kans.
Dus oppakken en doorpakken.
Hier vind je oneindig veel karakter.
Want door velen werden we opgegeven en afgeschreven.
Kansloos en verloren, ze noemden ons van alles.
Dus laat mij dit moment pakken, een stempel is er af te wassen.
En inmiddels is er zo vaak een punt achter onze naam gezet…
dat aan ons verhaal geen einde kwam.
Dus samen met SeedZ Zorg, pakten we de pen op.
Drukte inkt op blanco papier, het helen van krassen op je ziel.
Hier geen streep door het verleden, hier zetten we een streep onder ‘t verleden.
Want wij weten;
In elke tegenslag schuilt een verborgen zege.
Al die dure lessen, maken ons tot rijke mensen.
En in ons woordenboek staat heel veel, behalve stoppen.
Want hier zijn we knokkers, tegenslagen valt op te boksen.
Dus hier bij SeedZ Zorg gaan we verder, voorbij de verhalen, dicht op de mensen.
Want laten we wel-zijn.
in ieder mens zit ambitie en talent
Soms diep verscholen, maar nooit alleen achter diploma’s.
Hier haal je alles eruit wat erin zit.
Op een pure plek, waar we jong en oud begeleiden in hun dromen op de tredes naar boven.
waar we niet voortdurend naar elkaar kijken, maar wel naar elkaar [om]kijken.
Want zolang we blijven vergelijken, blijven we verre van gelijken.
Dus hier ben je meer dan je naam [en verre van een cijfer.]
behalve 010, want dat zijn we allemaal.
Recht voor je raap, met respect voor elkaar.
Met een stoot en een knuffel, een lach en een traan.
Voor iedereen een eigen pad, voor iedereen een eigen route.
Met zaadjes in de aarde, heb je de wereld aan je voeten.
Samen Zuid, samen thuis.

→  SeedZ 360° Zorg

De doelgroep waar SeedZ Zorg zich op richt, kenmerkt zich door multi-problematiek en een lange hulpverlenings-/ geschiedenis. De ervaring leert dat er meerdere disciplines betrokken zijn bij deze cliënten. Hierin samenwerken is essentieel, niet alleen met het professionele netwerk, maar ook met het informele netwerk. 360° zorg is onze methodiek.

→ Gedurende alle fases van begeleiding bieden we ondersteuning op alle leefgebieden [360° zorg]:

🖱️ Sociaal en persoonlijk functioneren; hoe is het ‘welbevinden’? Het gaat erom dat de het leven zo wordt ingericht dat factoren geen dagelijkse belemmering worden of zijn. Er wordt ingegaan op de vraag welke stappen ondernemen kunnen worden om het heft weer in eigen handen te nemen en de regie over zijn of haar leven te voeren.

🖱️ Gezondheid & Beweging; Voor een ieder is het van belang dat je regelmatig en gezond eet. Om de geestelijke en lichamelijke gezondheid te bevorderen wordt er ook aandacht besteed aan het bewegen. Lichaam en geest staan met elkaar in verbinding. Door aandacht te besteden aan gezond eten en bewegen komen deze beter in balans.

🖱️ Financieel & Schuldhulpverlening; Door omstandigheden kan het soms moeilijk zijn om praktische zaken op orde te houden. Wij werken samen met Pak de Balans: zij zijn een onafhankelijke partij die ondersteunt bij het creëren van overzicht en het tijdig betalen van rekeningen. Bewindvoering en schuldhulpverlening kunnen wij ook bij hen regelen.

🖱️ Huisvesting; Door omstandigheden kan het soms moeilijk zijn om praktische zaken op orde te houden. Wij huren op dit moment 12 woningen waar cliënten zich kunnen inschrijven. Hierdoor ontstaat stabiliteit, rust en veiligheid om de begeleiding succesvol te kunnen laten zijn. De inrichting en huren zijn zaken waar weinig financiële ruimte voor is. Toch kunnen we niet zonder.

🖱️ Opleiding & Werk; Wij helpen graag bij de zoektocht naar een passende functie op de arbeidsmarkt. We kunnen helpen bij het opstellen van een Curriculum Vitae, het oefenen van sollicitatie gesprekken en het reageren op vacatures.

🖱️ Hygiëne & Gezondheid; Soms zorgt men door omstandigheden minder goed voor zichzelf. Wij zijn hier waakzaam op en ondersteunen bij het proces van inzicht krijgen in verbeterpunten. Ze stimuleren actief om stappen te ondernemen in zelfverzorging en wijzen bijvoorbeeld op de noodzaak van het innemen van medicatie.

Door middel van ambulante begeleiding zal er 4 keer in de week face tot face contact zijn met de persoonlijk begeleider daarnaast zullen degene die zich bezig houden met de dagbesteding ook met ze werken [werkmeesters, peercoach, ambitiecoach].

Hierdoor ontstaat de situatie waarin er dagelijks intensief contact is in wisselende contexten en waarbij meerdere personen betrokken zijn. Bij iedere begeleider kan de cliënt een stuk van zichzelf kwijt. De cliënt heeft de vrijheid om zijn eigen begeleider te kiezen. Het voordeel hiervan is dat er weinig noodzaak is tot escalatie, mocht zich dit wel voordoen dan kan er direct [dag- en nacht] ingegrepen worden. Vroegsignalering is op deze manier eenvoudig te borgen in het begeleidingstraject.

→ De kracht van teamplay

De ervaring leert dat er meerdere disciplines betrokken zijn bij onze cliënten. Teamplay is essentieel, niet alleen binnen het professionele netwerk, maar óók met het informele netwerk.

Een goede samenwerking draagt bij aan: • Efficiënte en duurzame dienstverlening. • Een verminderd aantal hulpverleners die betrokken zijn bij één cliënt. • Betere afstemming over te behalen doelen van de cliënt. • Een realistisch toekomstperspectief. • Het gezamenlijk verantwoordelijkheid durven nemen, juist als het moeilijk wordt. • Een gezonde collegiale overlegstructuur waarbij het welzijn van betrokkene voorop staat. [Over de eigen schaduw heen stappen kan soms nodig zijn.]

→ De ketenpartners van SeedZ Zorg

Een goede samenwerking draagt bij aan:   • Efficiënte en duurzame dienstverlening.   • Een verminderd aantal hulpverleners die betrokken zijn bij één cliënt.  • Betere afstemming over te  behalen doelen van de cliënt.  • Een realistisch toekomstperspectief.  • Het gezamenlijk verantwoordelijkheid durven nemen, juist als het moeilijk wordt.  • Een gezonde collegiale overlegstructuur waarbij het welzijn van betrokkene voorop staat.   • Over de eigen schaduw heen stappen kan soms nodig zijn.

→ Met sport, spel, theater, koken, taal, beleving en muziek worden vaardigheden geleerd om sociaal te functioneren

🖱️SeedZ Zorg heeft een methodiek ontwikkeld die we de camouflage methodieken noemen. Kenmerk is dat we door middel van een breed aanbod van trainingen mensen uitdagen zichzelf tegen te komen in een context die ze niet bij voorbaat bekend is. Door het opdoen van allerlei ervaringen zullen zij zichzelf en hun omgeving anders gaan bekijken. Dit leidt vaak tot een gedragsverandering die nodig is om weer eigen regie op het leven te nemen en weer actief deel te nemen aan de samenleving.

De resultaten die we hiermee behalen zijn bijzonder positief te noemen. Zowel cliënten als hun families zijn vaak zeer verrast over de ontwikkeling die zij doormaken. In plaats van te praten over sociale vaardigheden, sollicitatie vaardigheden enz., laten we ze bezig zijn met sport, spel, theater, koken, muziek etc. Dat ze daarbij vaardigheden aanleren die nodig zijn om sociaal te functioneren of die nodig zijn om aan het werk te gaan, is gecamoufleerd; vandaar de naam camouflage methodiek.

Geen geld.
Geen vuur.
Geen speed.

Geen krant.
Geen wonder.
Geen weed.

Geen brood.
Geen tijd.
Geen weet.

Geen klote.
Geen donder.
Geen reet.

Scroll naar boven

PRIVACY

Wij, Stichting SeedZ Zorg nemen jouw privacy serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Jouw zorg is onze zorg en daarvoor spannen wij ons maximaal in. Het verlenen van kwalitatief hoogwaardige zorg is onze kerntaak en een voorwaarde daarvoor is dat jij erop kunt vertrouwen dat wij jouw privacy respecteren en veilig omgaan met jouw persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens die jij via onze website (www.seedzzorg.nl) en door Stichting SeedZ Zorg beheerde portals aan ons verstrekt en de (zorg)diensten die wij via deze systemen leveren (hierna: Diensten)Deze Privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en voor welke doeleinden wij dat doen. Wij raden jou aan deze Privacyverklaring aandachtig te lezen.

Algemeen

Wij verwerken jouw persoonsgegevens bij jouw bezoek aan onze website, omdat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij deze zelf aan ons verstrekt. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Stichting SeedZ Zorg, gevestigd in Rotterdam aan de Brede Hilledijk 76

[3072 XW – KvK-nr: 65688163].

Soorten persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die jij gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 1. Naam, voornamen, voorletters, Burgerservicenummer, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bankrekeningnummer van de cliënt of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger.
 2. Een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan onder 1.
 3. Gegevens als bedoeld onder 1, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige cliënten;
 4. Gegevens als bedoeld onder 1 van de gezins- of familieleden van de cliënt alsmede anderen die over het welzijn en de gezondheid van de cliënt worden ingelicht;
 5. Gegevens betreffende de gezondheidstoestand van de cliënt en, in geval van erfelijke aandoeningen, diens gezins- en familieleden;
 6. Andere bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede behandeling of verzorging van de cliënt;
 7. Gegevens betreffende de gevolgde en te volgen behandeling van de cliënt alsmede de verstrekte medicamenten of voorzieningen;
 8. Gegevens betreffende het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding;
 9. Gegevens betreffende de verzekering van de cliënt;
 10. Andere gegevens noodzakelijk met het oog op de uitoefening van ons beroep

Doeleinden van verwerking

Wij kunnen bovenstaande gegevens verwerken voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg;
 • Het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de begeleiding, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 • Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 • Het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Jouw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan de doeleinden waarvoor jij de gegevens aan ons hebt verstrekt, tenzij wij hiervoor je toestemming ontvangen of dit anderszins ingevolge wettelijke bepalingen en/of kwaliteitsregels verplicht of toegestaan is.

Verwerkingsgrondslag

 • Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de onderstaande grondslagen:
 • Het aangaan en uitvoeren van een (begeleidings-)overeenkomst;
 • Het vrijwaren van een vitaal belang van de cliënt, zoals in noodgevallen;
 • Het behartigen van een gerechtvaardigd belang van Stichting SeedZ Zorg of van een derde (bijvoorbeeld de bedrijfscontinuïteit);
 • Noodzaak om een wettelijke verplichting na te komen;
 • Toestemming van de cliënt;
 • Het vervullen van een aan Stichting SeedZ Zorg opgedragen taak met betrekking tot het uitoefenen van openbaar gezag of het vervullen van een taak van algemeen belang.


Verstrekking aan derden

Wij geven de verstrekte gegevens uitsluitend door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de zorgverlening en aanverwante diensten. Zo heeft Stichting SeedZ Zorg als zorginstelling de verplichting om gegevens over benodigde en geleverde zorg te delen met het zorgkantoor, de zorgverzekeraar en gemeenten. Deze uitwisseling van gegevens vindt plaats via beveiligde verbindingen.

In bijzondere situaties kan Stichting SeedZ Zorg ook aan andere instanties verplicht worden om gegevens over jou te verstrekken.

Voor haar bedrijfsvoering maakt Stichting SeedZ Zorg gebruik van verscheidene computer- en softwareprogramma’s. De leveranciers van de programma’s ondersteunen en onderhouden deze en daardoor zijn de persoonsgegevens in die programma’s ook toegankelijk voor medewerkers van die leveranciers. We sluiten dan een verwerkersovereenkomst waarmee we de leverancier verplichten op een even zorgvuldige manier met persoonsgegevens om te gaan als Stichting SeedZ Zorg zelf.

Voor het intern gebruik van persoonsgegevens geldt dat alleen medewerkers die op basis van hun functie bevoegd zijn de persoonsgegevens te verwerken, hiertoe zijn geautoriseerd. Alleen zij hebben toegang tot de verschillende systemen die door Stichting SeedZ Zorg worden gebruikt.

Wij delen gegevens dus alleen met derden wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de zorgovereenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wanneer wij aan anderen gegevens verstrekken, doen wij dit alleen nadat we toestemming hebben verkregen.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw gegevens tegen te gaan. Ondanks deze vergaande inspanningen kunnen wij geen absolute garantie geven voor de bescherming tegen alle bedreigingen. Als er een incident met jouw persoonsgegevens heeft plaatsgevonden met waarschijnlijk een hoog risico voor jou, zullen wij jou daarover zo spoedig mogelijk informeren. Als jij zelf de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@seedzzorg.nl.

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde zorg en/of een andere dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden (zoals social media). Hiervoor gelden de privacyverklaring van deze partijen. Wij raden je aan deze te raadplegen. Wij hebben hier verder geen invloed op.

Inzage, wijzigen, wissing van gegevens of beperking van de verwerking

Je kunt contact opnemen met ons hoofdkantoor via 010-2107866 of per e-mail: info@seedzzorg.nl voor een verzoek tot inzage, wijziging of wissing van jouw gegevens, om bezwaar te maken tegen (verdere) verwerking, voor het intrekken van toestemming of als je wilt dat wij jouw gegevens overdragen aan jouwzelf of een nieuwe organisatie. Ook voor al je andere vragen over je gegevens kan jij bij ons hoofdkantoor terecht.

Stichting SeedZ Zorg stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de AVG. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen. Mocht Stichting SeedZ Zorg om die reden niet aan én van de genoemde verzoeken kunnen voldoen, dan word jij hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Maar kom je er desondanks toch niet met ons uit, dan kun je een klacht indienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Functionaris gegevensbescherming

Stichting SeedZ Zorg heeft een functionaris gegevensbescherming in dienst. Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wilt u contact opnemen met deze functionaris? Dan kan dat per telefoon 010-2107866 en per email: info@seedzzorg.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Lees de verklaring daarom regelmatig opnieuw als je op de hoogte wilt blijven van de manier waarop wij jouw gegevens verwerken en beschermen.

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 18 oktober 2018.

Geen geld.
Geen vuur.
Geen speed.

Geen krant.
Geen wonder.
Geen weed.

Geen brood.
Geen tijd.
Geen weet.

Geen klote.
Geen donder.
Geen reet.