Skip to content

Slide keyboard_arrow_down 3 6 0 ° Welkom,
360°Methode
SeedZ Zorgcopyright2020
leer meer over SeedZ Zorg
door rustig te blijven scrollen.

Slide R Z G 360°

Slide Investeren in een positief toekomst-
perspectief.
Wat niet is kan nog dromen.
SeedZ Zorg copyright 2020
Investeren waarbij de kosten voor de baten gaan.
Jongeren met zeer ernstige gedragsproblemen/ multi problemen lopen het risico op langere criminele carrières. De kans op een positief toekomstperspectief is klein. Schooluitval, geen positief sociaal netwerk en  de trauma’s die opspelen zijn belemmerende factoren.
De kosten voor de samenleving bestaan niet alleen uit de materiële en de immateriële schade die door dergelijke delinquenten aangericht wordt. Ook de kosten om de harde kern in het oog te houden en op te sporen {politie}, te veroordelen {justitie} en hun straf ten uitvoer te leggen {internaten, huizen van bewaring en gevangenissen} zijn gigantisch. Uit de hoge recidivecijfers blijkt dat het moeilijk is om deze jongeren uit het criminele milieu te houden. 
Redenen te meer om te investeren waarbij de kosten voor de baten gaan.

Slide De ruimte tussen Jeugdwet en WMO onder de loep genomen. Wat niet is kan nog dromen.
SeedZ Zorg copyright 2020
De zwaarte van de problematiek is op het moment dat de indicatie vanuit de Jeugdwet afloopt, de noodzaak nog niet voldoende is afgenomen. Deze doelgroep heeft naast een verblijfsplek, juist intensieve zorg en ondersteuning nodig.
Steeds vaker stuiten wij op vragen vanuit het reguliere aanbod of vanuit casemanager met betrekking tot jongeren die vastlopen. Het huidige aanbod blijkt voor hen niet passend. Deze digitale ‘folder’ zal zich vooral richten op de doelgroep 17 plussers/jong volwassenen die vanwege de heftigheid van hun problematiek én de lange hulpverleningsgeschiedenis, niet terecht kunnen bij reguliere zorgaanbieders. Zij kampen vaak met een zwaar detentieverleden en/of ernstige gedragsproblemen en zijn niet plaatsbaar binnen de reguliere zorg.
De zorg wordt bekostigd uit de Jeugdwet of de ASR. SeedZ Zorg heeft hiervoor een onderaannemersschap met Prokino en levert middels raamovereenkomsten de zorg. Timon, Enver, Horizon en ‘s-Heerenloo hebben middels dezelfde constructie 1 of meerdere cliënten bij ons geplaatst.
Echter op het moment dat een indicatie vanuit de jeugdwet stopt, zal de zorg bekostigd moeten worden vanuit de WMO. De zwaarte van de problematiek is op het moment dat de indicatie vanuit de jeugdwet afloopt, nog niet voldoende afgenomen. Zij hebben naast een verblijfsplek,  intensieve zorg en ondersteuning nodig.
Het budget zoals dat vanuit de jeugdwet beschikbaar is gesteld, wordt zodra het overgaat naar een WMO arrangement ontoereikend. Dit met het gevolg dat de intensieve vorm van ondersteuning, begeleiding en verblijf niet gecontinueerd kan worden. 
SeedZ Zorg doet een aanbod dat toegespitst is op de hulpvraag van de cliënt waarbij we rekening houden met hun achtergrond. Uit stakeholders tevredenheidsonderzoek komt naar voren dat SeedZ Zorg zich onderscheidt door laagdrempelige zorg binnen een informele setting te organiseren, waarbij niet wordt opgegeven en die een  lange adem met veel geduld kent. Dit in combinatie met het bieden van een woonplek, geeft jongeren niet het gevoel in een instelling te verblijven. In plaats daarvan kunnen zij vanuit hun veilige woonplek samen met de persoonlijk begeleiders van SeedZ Zorg, werken aan hun ontwikkeling. 

Slide De mindset van de doelgroep. Wat niet is kan nog dromen.
SeedZ Zorg copyright 2020
Cliënten die vanuit de Jeugdwet {+ASR} worden verwezen, laten zich als volgt kenmerken.
 • Veel verschillende woonplekken gehad. Geen zicht op een stabiele passende huisvesting.
 • Multi complex gedrag.
 • Vaak uitval op onderwijs.
 • Richting geslotenheid/ detentie of een verleden van anti-sociaal gedrag.
 • Oneerlijkheid en agressiviteit.
 • Weinig vrienden/delinquente vrienden.
 • Diverse stoornissen, bijvoorbeeld aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit/ hechtingsstoornis
 • Lage intelligentie.
 • Gezinscriminaliteit, zoals veroordeelde ouder{s}, delinquente oudere broers of zusters, en/of broers of zusters met gedragsproblemen. 
 • Gezinsarmoede, zoals laag gezinsinkomen, grote gezinnen, slechte huisvesting. 
 • Matige opvoedkundige kwaliteiten van ouders, onvoorspelbare en autoritaire discipline, geringe supervisie, conflicten tussen ouders en echtscheiding.
Daarnaast is het kenmerkend voor de adolescenten die onder de harde kern vallen:
 • Dat velen van hen, naarmate ze ouder worden, in een criminaliteitsspiraal terechtkomen.
 • Dat ze zowel maatschappelijk als in de sfeer van relaties weinig hebben te verliezen of op het spel zetten. 
 • Dat ze eigenlijk geen alternatief hebben voor een bestaan in de criminaliteit. Dit is een belangrijke belemmering om doorgewinterde criminelen uit het circuit te halen.
 • Dat resocialisering en/of gedragsverandering moeilijk is omdat ze eigenlijk al zo vast zitten in een bepaald leefpatroon.
 • Hulpverlening is tot nu toe niet aangeslagen, zij stellen zich zeer zorgmijdend op.

Slide Met de basis op orde, is er tijd om - aandacht & betrokkenheid - te ervaren. Wat niet is kan nog dromen.
SeedZ Zorg copyright 2020
Welkom zijn zonder dat je je hoeft aan te passen. Je bent goed zoals je bent.
Er moet aan een aantal randvoorwaarden zijn voldaan voordat mensen überhaupt in staat zijn te leven in plaats van te overleven, te leren en te werken. Een dak boven je hoofd, brood op de plank en veiligheid thuis zijn daar voorbeelden van. 
Daar beginnen we: de basis op orde. 
Om met elkaar te kunnen werken is de basis op orde niet genoeg, samen verantwoordelijkheid nemen en vanuit vertrouwen leren hulp te vragen, je op je gemak voelen, ervaren dat je welkom bent, niet gepusht worden maar wel uitgenodigd om mee te doen.
Welkom zijn zonder dat je je hoeft aan te passen. Je bent goed zoals je bent. 
Deze ervaringen zijn cruciaal en bepalen het vervolgtraject. Er is geen quick fix, het ervaren van het hebben van tijd is belangrijk.

Slide 360° mechanisme {zorgmethode} bekrachtigd duurzame resultaten. Wat niet is kan nog dromen.
SeedZ Zorg copyright 2020
Veiligheid, structuur, investering, positiviteit, feedback, betrokkenheid, eenduidigheid, rust, gevoel & erkenning.
 • Een veilige basis, in de vorm van een woonaanbod.
 • Het bieden van veiligheid en structuur met begeleiders die weten waar ze voor staan en een  ingang weten te vinden bij deze complexe doelgroep.
 • Een setting te creëren waar, naast professionals, voorbeeldfiguren aanwezig zijn. Hieronder verstaan we ervaringsdeskundigen/ peercoaches die de weg gevonden hebben naar een gezond en fijn leven. Zij hebben door schade en schande geleerd  wat hun eigen rol in het leven is, wat zij zelf hebben moeten doen en vaak ook laten.
 • Investeren in het leren kennen van de cliënt, onderzoeken waar zijn of haar krachten/ambities liggen.
 • In een veilige setting positieve gedragsverandering te stimuleren.
 • Een commitment te ervaren waarbij opgeven geen optie is.
 • Te ervaren dat het maken van fouten iets is om van te leren.
 • De structuur te laten ervaren waar de kaders zo duidelijk en eenduidig zijn dat dit rust geeft. 
 • Het belangrijkste is misschien wel dat het gevoel geven dat hij mag zijn hoe en wie hij is. Op deze manier erkend en gekend te worden is belangrijk.

Slide Het opgetekende verhaal van een SeedZ Zorg cliënt. Wat niet is kan nog dromen.
SeedZ Zorg copyright 2020
Dylano.
Om hem te bereiken is bijvoorbeeld de auteur van het enige boek wat hij ooit heeft gelezen, benaderd om met hem in gesprek te gaan. Dit boek had hij in de gevangenis gelezen en het ging over een bokser die aan lager wal is geraakt en zijn leven heeft verbeterd. Dylano was hiervan erg onder de indruk. De samenwerking tussen hem en Seedz Zorg is toen structureel verbeterd.
Dylano, woonde bij zijn {stief} vader. Hij is er op 11 jarige leeftijd achter gekomen dat vader niet zijn biologische vader is. Biologische vader is nooit in beeld geweest. De moeder van Dylano is drugsverslaafd en heeft langere periode in detentie {vanwege drugssmokkel, in het bijzijn van Dylano} gezeten. Moeder heeft Dylano achtergelaten bij haar ex, de stiefvader van Dylano.
Stiefvader heeft ook een verslavingsprobleem waardoor hij al vanaf jonge leeftijd was aangewezen op zichzelf. Stiefvader is zeer beperkt. Zo heeft hij allerlei lichamelijke problemen waardoor hij het huishouden niet kan doen. Het huis waarin Dylano al jaren opgroeit is vervuild en de basisbehoeften {zo}als eten, verzorgingsproducten, schone kleding blijken {blijkt} al jaren beperkt aanwezig. 
Jarenlang is er hulpverlening in het gezin geweest, wat niet voor verbetering zorgt. Zowel Dylano als stiefvader wisten de hulpverlening zo veel mogelijk buiten de deur te houden. Zowel vrijwillige- als dwanghulpverlening. Hij werd voor het eerst onder toezicht gesteld toen hij 10 jaar oud was. Dylano is als gevolg van het letterlijk ontbreken van zijn ouders meerdere malen uit huis geplaatst.
Pas op het moment dat er delicten worden gepleegd door hem, hij was 12 jaar oud toen hij voor de eerste keer met politie/justitie in aanraking kwam, is de ernst van de situatie thuis steeds meer duidelijk geworden.
Dylano komt over de jaren heen ongeveer 10x in aanraking met politie/justitie, voor feiten die vrijwel allemaal als doel hebben materieel gewin, Hij moet zien te overleven.
Dylano wordt aangehouden en veroordeeld voor diefstallen, inbraken in kelderboxen of in woningen, straatroven, bedreiging en mishandeling. 
Vervolg verhaal...
Dylano.
Hij heeft op meerdere plekken {gezinshuizen, crisisopvang, pleeggezin, woongroep, justitiële jeugdinrichting} gezeten, waar het telkens opnieuw mis ging vanwege het gedrag. Hij was agressief, kwam afspraken niet na, toonde afkeer tegen de hulpverlening en had een negatieve invloed op de groepsgenoten. Zijn problematiek was dusdanig heftig, dat hij niet groepsgeschikt is bevonden en dat er geen aanbod was binnen de reguliere zorgaanbieders. Er waren teveel contra indicaties.  Er moest gezicht worden naar een alternatieve plek, die aansluit bij zijn gedrag en mogelijkheden, ter voorkoming van een plaatsing in geslotenheid. Omdat Dylano wel mee wilde werken aan een plaatsing, maar steeds tegen zijn eigen onkunde aanliep.
Seedz zorg heeft een maatwerk traject voor hem samengesteld. Succesfactoren hierin waren:
 • Basale levensbehoeften, zoals het bieden van een veilige en stabiele woonplek (24 uurs zorg), waarbij hij niet op een groep verblijft.
 • 1 op 1 begeleiding.
 • Rolmodellen/ervaringsdeskundigen gemixt met een pedagogisch team.
 • Aansluiten bij de leefwereld van Dylano.
 • Aanpassen aan het tempo van Dylano.
 • De tijd nemen om hem te leren kennen.
 • Niet afwijzen na een misstap, het contact blijven zoeken.
 • Aanbieden van een dagstructuur in de vorm van scholing/werk/dagbesteding, aangepast op Dylano.
 • Inzetten behandeling {indien nodig}.
 • ‘out of the box denken’, zoeken naar alternatieven die passen bij Dylano. 
{Om hem te bereiken is bijvoorbeeld de auteur van het enige boek wat hij ooit heeft gelezen, benaderd om met hem in gesprek te gaan. Dit boek had hij in de gevangenis gelezen en het ging over een bokser die aan lager wal is geraakt en zijn leven heeft verbeterd. Dylano was hiervan erg onder de indruk, de samenwerking tussen hem en Seedz Zorg is toen verbeterd.}

Slide Een volle toolbox van pragmatisme, inspiratie & creativiteit. Wat niet is kan nog dromen.
SeedZ Zorg copyright 2020
SeedZ Zorg 360° biedt in alle fases van begeleiding ondersteuning, op alle leefgebieden.
Gedurende alle fases van begeleiding bieden we ondersteuning op alle leefgebieden:
 • Sociaal en persoonlijk functioneren; hoe is het ‘welbevinden’? Het gaat erom dat de het leven zo wordt ingericht dat factoren geen dagelijkse belemmering worden of zijn. Er wordt ingegaan op de vraag welke stappen ondernemen  kunnen worden om het heft weer in eigen handen te nemen en de regie over zijn of haar leven te voeren.
 • Gezondheid & Beweging; Voor een ieder is het van belang dat je regelmatig en gezond eet. Om de geestelijke en lichamelijke gezondheid te bevorderen wordt er ook aandacht besteed aan het bewegen. Lichaam en geest staan met elkaar in verbinding. Door aandacht te besteden aan gezond eten en bewegen komen deze beter in balans.
 • Financieel & Schuldhulpverlening; Door omstandigheden kan het soms moeilijk zijn om praktische zaken op orde te houden. Wij werken samen met Pak de Balans: zij zijn een onafhankelijke partij die ondersteunt  bij het creëren van overzicht en het tijdig betalen van  rekeningen. Bewindvoering en schuldhulpverlening kunnen wij ook bij hen regelen.
 • Huisvesting; Door omstandigheden kan het soms moeilijk zijn om praktische zaken op orde te houden. Wij huren op dit moment 12 woningen waar cliënten zich kunnen inschrijven. Hierdoor ontstaat stabiliteit, rust en veiligheid om de begeleiding succesvol te kunnen laten zijn. De inrichting en huren zijn zaken waar weinig financiële ruimte voor is. Toch kunnen we niet zonder.
 • Opleiding & Werk; Wij helpen graag bij de zoektocht naar een passende functie op de arbeidsmarkt. We kunnen  helpen bij het opstellen van een Curriculum Vitae, het oefenen van sollicitatie gesprekken en het reageren op vacatures. 
 • Hygiëne & Gezondheid; Soms zorgt men door omstandigheden minder goed voor zichzelf. Wij zijn hier waakzaam op en ondersteunen bij het proces van inzicht krijgen in verbeterpunten. Ze stimuleren  actief om stappen te ondernemen in zelfverzorging en wijzen bijvoorbeeld op de noodzaak van het innemen van  medicatie.
Door middel van ambulante begeleiding zal er 4 keer in de week  face tot face contact zijn met de persoonlijk begeleider daarnaast zullen degene die zich bezig houden met de dagbesteding ook met ze werken {werkmeesters, peercoach, ambitiecoach}.
Hierdoor ontstaat de situatie waarin er dagelijks intensief contact is in wisselende contexten en waarbij meerdere personen betrokken zijn. Bij iedere begeleider kan de cliënt een stuk van zichzelf kwijt. De cliënt heeft de vrijheid om zijn eigen begeleider te kiezen. Het voordeel hiervan is dat er weinig noodzaak is tot escalatie, mocht zich dit wel voordoen dan kan er direct {dag- en nacht} ingegrepen worden. Vroegsignalering is op deze manier eenvoudig te borgen in het begeleidingstraject.

Slide Een vooruitstrevend traject kent meerdere fases van ervarend leren. Wat niet is kan nog dromen.
SeedZ Zorg copyright 2020
Niemand verandert omdat een ander dat wil, wel kunnen mensen veranderen door ervarend te leren.
De kern van onze inzet zit in het beïnvloeden van gedrag, daaraan voorafgaand hebben we vastgesteld dat niemand zijn gedrag verandert omdat een ander dat wil, gedrag verandert als een alternatief wordt aangeleerd en dit moet leiden tot betere resultaten met betrekking tot welbevinden. De intrinsieke motivatie die dat met zich meebrengt is de basis, het uitgangspunt.
Dwang en sanctioneren zijn middelen die ingezet worden als er sprake lijkt te zijn van niet willen. Veel vaker blijkt het om niet kunnen te gaan. Om die rede zetten wij in op ervarend leren. Niemand verandert omdat ik het zeg, wel kunnen mensen door ervarend te leren veranderen.
Het traject kent een tijdspad, waarin diverse fases worden doorlopen. Het betreft maatwerk, de duur moet zo kort mogelijk maar zo lang als nodig is.

 

 • Fase  I Stabiliseren en observeren
 • Fase II Plan van aanpak start met activeren
 • Fase III Doelen realiseren Evalueren en zo nodig doelen bijstellen
 • Fase  iv Perspectief verduidelijken en uitstroom

Slide Fase I, Fase II & Fase III/IV Wat niet is kan nog dromen.
SeedZ Zorg copyright 2020
Elk leven kent zijn of haar eigen fases.
FASE I
 • vinden observaties plaats. 
 • wordt gewerkt aan een vertrouwensrelatie.
 • wordt gekeken naar de capaciteiten/ vaardigheden en functioneren.
 • Wordt geïnventariseerd met wie samenwerking nodig is. 
 • Wordt de samenwerking gevonden.
 • Wordt duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is.
FASE II
In deze module:
 • Wordt de het begeleidingsplan opgesteld. 
 • De eerste doelen worden geformuleerd
 • Eventuele behandeling gestart.
 • Signaleringsplan indien nodig opstellen.
 • Onderwijs opstarten, de ambitiecoach werkzaam bij SeedZ Zorg begeleidt de client richting school. Hij onderhoudt wekelijks contact met de slb’er en trekt op tijd aan de bel als het mis dreigt te gaan. 
 • Of dagbesteding invullen. 
 • Naast het volgen van de camouflage trainingen motiveren we ze tot willen leren.  Het overwinnen van faalangst speelt daarbij een grote rol, naar school gaan staat gelijk aan falen, mislukken, afhaken. Wij willen dit doorbreken door informele educatie aan te bieden. We doen dit i.s.m. stichting Lezen en schrijven maar de ambitie is om dit verder vorm te geven met IVIO en uiteindelijk instroom op het ROC.
 • Tijdens deze module wordt gestart met de inzet van de camouflage technieken.
 
Vervolg...
Elk leven kent zijn of haar eigen fases.
FASE III
In deze fase:
 • Worden de behandelingen gecontinueerd. 
 • Indien school een brug te ver is wordt de informele educatie opgestart i.s.m IVIO {benodigde methodes zijn reeds in het bezit van SeedZ Zorg}.
 • Afhankelijk van de ontwikkelingen worden momenten van groepsdeelname opgevoerd.
 • De trainingen vanuit de camouflagetechnieken worden verder ingezet.
 • Bovenstaande vraagt om maatwerk.
 • Gedurende fase 3 vindt er een tussentijdse evaluatie plaats met verwijzer en netwerk.
 • Het evaluatieplan wordt opgesteld en aan de hand daarvan nieuwe doelen geformuleerd.
 • Er wordt een start gemaakt met het onderzoeken naar de mogelijkheden voor wat betreft de toekomst. Wat zijn de wensen, wat zijn de mogelijkheden welke vaardigheden moeten nog aangeleerd om dit te bereiken. Daarbij wordt er kritisch gekeken naar wat er eventueel niet haalbaar is.
 • Niet alleen het doen maar ook het laten wordt benoemd. Zelfinzicht is hierbij leidend. 

Slide Fase IV: alle cliënten die als winnaars bij ons uitstromen. Wat niet is kan nog dromen.
SeedZ Zorg copyright 2020
Stimuleren, motiveren en inspireren blijven centraal staan.
Als iemand zover is dat hij zijn leven kan inrichten op een wijze die voor zichzelf en zijn omgeving veilig is, is het tijd om afscheid te nemen. De laatste fase {IV} staat in het teken van de voorbereidingen treffen om op eigen benen te staan. 
Nazorg is een belangrijk aspect wanneer iemand is uitgestroomd dit vindt plaats middels ambulante begeleiding waarbij 2 contact momenten in de week genoeg moeten zijn. Het bijstaan, het voorkomen dat de handdoek bij tegenslag in de ring wordt gegooid, stimuleren en motiveren staan centraal.
Pop-Up Video - Jamiel kan het dak op.
Video afspelen

Slide Even geen blad voor de mond: inzet 360°zorg valt bij geslaagde uitstroom als een groen blad van de boom door gebrek aan woonvoorziening. Wat niet is kan nog dromen.
SeedZ Zorg copyright 2020
Na voltooide en geslaagde 360° zorg, is er geen doorstroom
in de woonvoorziening gearrangeerd.
Als de zorg beëindigd kan worden, de doelen bereikt zijn dan doet zich het volgende probleem voor: er is geen doorstroom in de woonvoorziening. Ook met urgentie is dit probleem niet op te lossen. Dit betekent dat cliënten optimistisch de deur uit gaan om hun waarde te bewijzen, om vervolgens geheel afhankelijk te worden van Centraal Onthaal, de Dak- en Thuislozen opvang.
Binnen hun eigen netwerk is geen terugkeer mogelijk, om vervolgens {weer} als ‘groene blaadjes’ uit de spreekwoordelijke boom te vallen.
De financiële investeringen en intensieve 360° zorg in voorgaande jaren, worden zo mogelijk geheel teniet gedaan.
Nazorg moet lang en intensief middels maattrajecten worden geleverd: zo kort mogelijk, maar ook zo lang als nodig. Zonder doorstroom in de woonvoorziening is de 360° zorg cirkel echter nog niet {afge}rond.

Slide Het opgetekende verhaal van een SeedZ Zorg cliënt. Wat niet is kan nog dromen.
SeedZ Zorg copyright 2020
Ibo.
Vanwege de geschiedenis en heftigheid van de problematiek van Ibo werd hij keer op keer bij reguliere zorgaanbieders afgewezen. SeedZ Zorg heeft hem de kans geboden. Inmiddels woont hij hier al 1,5 jaar, werkt mee aan de geboden begeleiding, volgt een opleiding en is niet meer met politie/justitie in aanraking gekomen. Vanwege zijn positieve houding wordt hij tevens ingezet als ervarings-
deskundige voor jongens die nieuw instromen bij SeedZ Zorg.
Ibo is 20 jaar oud wanneer hij in beeld komt bij SeedZ Zorg. Hij heeft een zeer belast verleden, van uithuisplaatsingen, verschillende lange detenties, behandelcentra’s en een voorwaardelijke PIJ {Plaatsing Inrichting Jeugdigen} maatregel. 
Ibo zijn moeder was drugsverslaafd en besmet met HIV/Aids en kon niet voor haar kinderen zorgen. Hij is opgegroeid in verschillende pleeggezinnen. Vader bleef trekken aan Ibo en zijn broer en dit heeft erin geresulteerd dat vader de kinderen meerdere malen ontvoert heeft uit de pleeggezinnen waar zij verbleven. 
De vader van Ibo  is de drugsleverancier van moeder geweest, heeft zelf een drugsverslaving en heeft zijn kinderen meerdere malen fysiek en seksueel misbruikt. Vader heeft een kind verwekt bij zijn eigen dochter.
In maart 2018 is de moeder van Ibo overleden aan haar ziekte, Ibo heeft geen afscheid van haar kunnen nemen.
Ibo heeft op 16 jarige leeftijd een overval op een tankstation gepleegd. Hij heeft hiervoor in detentie gezeten. Het NIFP heeft een dubbel persoonlijkheidsonderzoek afgenomen waaruit een voorwaarlijke PIJ is geadviseerd. Tevens zijn er voorwaarden gesteld waaraan hij zich moest houden, o.a. het meewerken aan JR begeleiding en het volgen van behandeling. Ibo is hierop intern geplaatst bij de Fjord. Hij heeft zich niet gehouden aan de afspraken en regels en heeft zich onttrokken aan de behandeling. Hij is weggelopen en is bijna een jaar zwervend geweest. De politie heeft hem hiervoor aangehouden en de rechter wilde hem de PIJ maatregel opleggen. Als laatste kans heeft Ibo plaatsing in een behandelcentra in Eindhoven opgelegd gekregen. Dit heeft hij met positief resultaat afgerond, hij heeft hier een jaar intern gewoond. 
Inmiddels was hij 19 jaar oud en moest er een vervolgtraject gevonden worden. Vanwege de geschiedenis en heftigheid van de problematiek van Ibo werd hij keer op keer bij reguliere zorgaanbieders afgewezen. SeedZ Zorg heeft hem de kans geboden om daar in zorg te komen. Inmiddels woont hij hier al 1,5 jaar, werkt mee aan de geboden begeleiding, volgt een opleiding en is niet meer met politie/justitie in aanraking gekomen. Vanwege zijn positieve houding wordt hij tevens ingezet als ervaringsdeskundige voor jongens die net binnen komen bij SeedZ Zorg.

Slide Zorg verlenen is chemie creëren. Wat niet is kan nog dromen.
SeedZ Zorg copyright 2020
Pop-Up Video - Rappen voor je Leven.
Video afspelen

Slide Door het bieden van inspirerende alternatieven voor hun gebruikelijke bestaan, faciliteert SeedZ Zorg een voedingsbodem tot duurzame gedrags-
verandering.
Wat niet is kan nog dromen.
SeedZ Zorg copyright 2020
Met Rotterdamse eigenzinnigheid en pragmatisme biedt
SeedZ Zorg inspirerende mogelijkheden om aan de toekomst te werken.
Met Rotterdamse eigenzinnigheid en pragmatisme biedt SeedZ Zorg mensen inspirerende mogelijkheden om aan hun toekomst te werken. In een eigentijdse broedplaats van leerzame ontmoetingen en creatieve oplossingen realiseren we gezamenlijk deze toekomstverwachting. 
Hoopvol, zonder bureaucratische hiërarchie. Toegankelijk, zonder gesloten managementdeuren. Energiek, zonder verlammende stagnatie. Maar vooral ook professioneel, waardoor  compassie zich duurzaam manifesteert in de talentontwikkeling en het welzijn van mensen met hun droom.
Door het bieden van inspirerende alternatieven voor hun gebruikelijke bestaan, faciliteert SeedZ Zorg een voedingsbodem tot duurzame gedragsverandering. Niet door hen geforceerd, door ze tegen hun wil ergens bij te betrekken, maar door voor hen een open inclusieve ruimte van mogelijkheden te zijn. 
Voornaamste doel is te ervaren dat cliënten door hun eigen acties er wel toe doen en er bij horen. Daarmee dienen zij de maatschappij en zichzelf in het vergroten van hun onafhankelijkheid en zelfstandigheid.

Slide Een cloud vol ideeën, kennis en ervaring. Wat niet is kan nog dromen.
SeedZ Zorg copyright 2020
SeedZ Zorg werkt intensief samen met de volgende disciplines.
 • Jeugdzorgwerkers
 • Specifiek samengesteld team van begeleiders
 • doorverwijzers
 • Psycholoog
 • Systeem therapeut
 • Trauma therapeut
 • Gedragswetenschapper
 • Leerkrachten
 • Sportinstructeur 
 • CCE
 • ervaringsdeskundigen/peercoaches

Slide De strategische inzet van creativiteit en inspiratie {camouflage-
methodieken}.
Wat niet is kan nog dromen.
SeedZ Zorg copyright 2020
Met sport, spel, theater, beleving, koken, taal & muziek worden vaardigheden geleerd om sociaal te functioneren.
SeedZ Zorg heeft een methodiek ontwikkeld die we de camouflage methodieken noemen. Kenmerk is dat we door middel van een breed aanbod van trainingen mensen uitdagen zichzelf tegen te komen in een context die ze niet bij voorbaat bekend is. Door het opdoen van allerlei ervaringen zullen zij zichzelf en hun omgeving anders gaan bekijken. Dit leidt vaak tot een gedragsverandering die nodig is om weer eigen regie op het leven te nemen en weer actief deel te nemen aan de samenleving. De resultaten die we hiermee behalen zijn bijzonder positief te noemen. Zowel cliënten als hun families zijn vaak zeer verrast over de ontwikkeling die zij doormaken. In plaats van te praten over sociale vaardigheden, sollicitatie vaardigheden enz., laten we ze bezig zijn met sport, spel, theater, beleving, koken, taal & muziek. Dat ze daarbij vaardigheden aanleren die nodig zijn om sociaal te functioneren of die nodig zijn om aan het werk te gaan, is gecamoufleerd; vandaar de naam camouflagemethodiek.
Er zijn op dit moment 26 camouflagemethodieken {trainingen} ontwikkeld.

Slide Eigenzinnige ideeën voor pragmatische zorgverlening. Wat niet is kan nog dromen.
SeedZ Zorg copyright 2020
Sport, spel, theater, beleving, koken, taal & muziek.
Overzicht camouflagemethodieken
 
 • Rappen voor je Leven ©
 • Word Art ©
 • Muay Thai Kickboxen ©
 • Voetbal voor je Team ©
 • In Stilte hoor je Meer ©
 • Picknick in de Wijk ©
 • Vid Clip Mix {VJ} ©
 • Muziek bindt Verhalen ©
 • Jij Beheerst de Tijd ©
 • Groene Vingers ©
 • Geen Kattenkwaad ©
 • Reclame maken voor Jezelf ©
 • Je bent je eigen Portret ©
 • All in the Game ©
 • Verhalen als een Open Boek ©
 • Ego tussen de Oren ©
 • Kamperen in je Tent ©
 • Goudzoeker ©
 • Zin + Zin = Zinnen {Inspirator} ©
 • Je Rugzak = Je Leven ©
 • Ondernemende Mens ©
 • Fitness Your Lijf ©
 • Leren Jezelf Motiveren ©
 • Naaien & Stikken ©
 • Kook Jezelf Gezond ©
 • Yo, here I am ©
 

Slide 360° Ontwikkel-
gebieden: Psychosociaal functioneren, Lichamelijke gezondheid & Cognitieve ontwikkeling en Vaardigheden.
Wat niet is kan nog dromen.
SeedZ Zorg copyright 2020
We gaan uit van
3 ontwikkel-
gebieden:
As A, As B en As C.
Hieronder volgt een opsomming van ontwikkelgebieden en de daaruit voortvloeiende leerdoelen zoals die per cliënt geformuleerd kunnen worden.
Het volledige aanbod van trainingen en activiteiten is hier op afgestemd. Op deze manier laat het zich dan ook volledig verantwoorden in het kader van sociaal persoonlijk functioneren.
 
AS A Psychosociaal functioneren:
Emotionele problemen
Gedragsproblemen
Problemen in de {ontwikkeling van} persoonlijkheid en identiteit
Gebruik middelen/verslaving
Overige psychosociale problemen jeugdige
 
AS B Lichamelijke gezondheid, 
aan lichaam gebonden functioneren 
Gebrekkige zelfverzorging, 
zelfhygiëne, ongezonde levenswijze
 
AS C Vaardigheden en cognitieve ontwikkeling 
Problemen in cognitieve ontwikkeling
Problemen met vaardigheden
Overige problemen vaardigheden en cognitieve ontwikkeling

Slide Voor ieder zijn eigen 360° plan en leerdoel{en} op maat. Wat niet is kan nog dromen.
SeedZ Zorg copyright 2020
Gedrags-
kenmerken omgezet naar gedrags-
leerdoelen.
De gedragskenmerken behorende bij elk genoemd ontwikkelgebied zijn omgezet in gedragsleerdoelen.
 
Bij iedere As worden leerdoelen beschreven. Hieronder is een voorbeeld  opgenomen van deze leerdoelen en onder welk ontwikkelgebied deze vallen.
 
Voorbeeld AS A Psychosociaal functioneren –
Gedragsproblemen
 1. Druk en impulsief gedrag- doelen:
 • De deelnemer leert zijn gedrag aan de omgeving gedrag aan te passen.
 
 • De deelnemer leert zijn bewegingen te beheersen (onrustig bewegen in bedwang houden).
 
 • De deelnemer leert om stil te blijven zitten.
 
 • De deelnemer leert om te gaan met rusteloosheid.
 
 • De deelnemer leert de gevolgen van impulsiviteit inzien. 
 
 • De deelnemer leert om te gaan met uitgestelde aandacht.
 
Op het moment dat bekend is welke ontwikkelgebieden extra ondersteuning behoeven kunnen dus leerdoelen opgesteld worden. Deze kunnen ook in het ondersteuningsplan beschreven worden. Vervolgens worden de aangeboden activiteiten hierop afgestemd. Zonder dat de deelnemer zich hoeft af te vragen waarom hij zich hiermee, in het kader van zijn ontwikkeling, mee bezig moet houden. Hij gaat gewoon sporten, koken, kunst maken, dansen, etc. Dus i.p.v. sociale vaardigheidstraining, sollicitatietraining etc. zijn zij bezig met het opdoen van ervaringen waardoor zij hun doelen behalen.

Slide Onze zorgbenadering kent meervoudige perspectieven {360° zorg}. Wat niet is kan nog dromen.
SeedZ Zorg copyright 2020
De SeedZ Zorg
360° Zorg.
Naast gedragsbeïnvloeding en het volgen van educatietrajecten bieden we trajecten op het gebied van  het opdoen van arbeidsidentiteit. 
Specifiek voor het implementeren van deze 360° doelen, hebben wij 3 locaties/ruimten geïnitieerd.
 
1. Inspirerende ontmoetingsruimte voor spel, taal, muziek & educatie.  
{Hillelaan 46b, Rotterdam, Afrikaanderwijk}
 
2. Creatief Inspiratie Theater voor koken, muziek, taal, dans & performance.
{Joubertstraat 2F, Rotterdam, Afrikaanderwijk} 
 
3. Techniek- & Maakloods voor ambachtsvaardigheden en ondernemerschap in het kader van dagbesteding.
{Cronjéstraat 1C, Rotterdam, Afrikaanderwijk} 
 
Het doel is om mensen weer in het juiste dag- en nachtritme te krijgen, om ze te laten ervaren ergens goed voor of in te zijn zodat de volgende stap naar betaalde arbeid duurzaam kan zijn.

Slide R Z G 360°
Pop-Up Video - Wat niet is kan nog dromen.
Video afspelen

Slide keyboard_arrow_up call mail_outline add_location ° Dank
voor uw
aandacht.
06 28 16 90 63 m.groeneveld@seedzzorg.nl
j.van keulen@seedzzorg.nl
Hillelaan 46B
3072 JE Rotterdam