Skip to content Skip to footer

Wij, Stichting SeedZ Zorg nemen jouw privacy serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Jouw zorg is onze zorg en daarvoor spannen wij ons maximaal in. Het verlenen van kwalitatief hoogwaardige zorg is onze kerntaak en een voorwaarde daarvoor is dat jij erop kunt vertrouwen dat wij jouw privacy respecteren en veilig omgaan met jouw persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens die jij via onze website (www.seedzzorg.nl) en door Stichting SeedZ Zorg beheerde portals aan ons verstrekt en de (zorg)diensten die wij via deze systemen leveren (hierna: DienstenĀ). Deze Privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en voor welke doeleinden wij dat doen. Wij raden jou aan deze Privacyverklaring aandachtig te lezen.

Algemeen

Wij verwerken jouw persoonsgegevens bij jouw bezoek aan onze website, omdat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij deze zelf aan ons verstrekt. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Stichting SeedZ Zorg, gevestigd in Rotterdam aan de Jouberstraat 2F

(3072 XW (KvK-nr: 65688163).

Soorten persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die jij gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 1. Naam, voornamen, voorletters, Burgerservicenummer, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bankrekeningnummer van de cliƫnt of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger.
 2. Een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan onder 1.
 3. Gegevens als bedoeld onder 1, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige cliƫnten;
 4. Gegevens als bedoeld onder 1 van de gezins- of familieleden van de cliƫnt alsmede anderen die over het welzijn en de gezondheid van de cliƫnt worden ingelicht;
 5. Gegevens betreffende de gezondheidstoestand van de cliƫnt en, in geval van erfelijke aandoeningen, diens gezins- en familieleden;
 6. Andere bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede behandeling of verzorging van de cliƫnt;
 7. Gegevens betreffende de gevolgde en te volgen behandeling van de cliƫnt alsmede de verstrekte medicamenten of voorzieningen;
 8. Gegevens betreffende het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding;
 9. Gegevens betreffende de verzekering van de cliƫnt;
 10. Andere gegevens noodzakelijk met het oog op de uitoefening van ons beroep

Doeleinden van verwerking

Wij kunnen bovenstaande gegevens verwerken voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg;
 • Het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de begeleiding, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 • Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 • Het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Jouw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan de doeleinden waarvoor jij de gegevens aan ons hebt verstrekt, tenzij wij hiervoor je toestemming ontvangen of dit anderszins ingevolge wettelijke bepalingen en/of kwaliteitsregels verplicht of toegestaan is.

Verwerkingsgrondslag

 • Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de onderstaande grondslagen:
 • Het aangaan en uitvoeren van een (begeleidings-)overeenkomst;
 • Het vrijwaren van een vitaal belang van de cliĆ«nt, zoals in noodgevallen;
 • Het behartigen van een gerechtvaardigd belang van Stichting SeedZ Zorg of van een derde (bijvoorbeeld de bedrijfscontinuĆÆteit);
 • Noodzaak om een wettelijke verplichting na te komen;
 • Toestemming van de cliĆ«nt;
 • Het vervullen van een aan Stichting SeedZ Zorg opgedragen taak met betrekking tot het uitoefenen van openbaar gezag of het vervullen van een taak van algemeen belang.


Verstrekking aan derden

Wij geven de verstrekte gegevens uitsluitend door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de zorgverlening en aanverwante diensten. Zo heeft Stichting SeedZ Zorg als zorginstelling de verplichting om gegevens over benodigde en geleverde zorg te delen met het zorgkantoor, de zorgverzekeraar en gemeenten. Deze uitwisseling van gegevens vindt plaats via beveiligde verbindingen.

In bijzondere situaties kan Stichting SeedZ Zorg ook aan andere instanties verplicht worden om gegevens over jou te verstrekken.

Voor haar bedrijfsvoering maakt Stichting SeedZ Zorg gebruik van verscheidene computer- en softwareprogrammaā€™s. De leveranciers van de programmaā€™s ondersteunen en onderhouden deze en daardoor zijn de persoonsgegevens in die programmaā€™s ook toegankelijk voor medewerkers van die leveranciers. We sluiten dan een verwerkersovereenkomst waarmee we de leverancier verplichten op een even zorgvuldige manier met persoonsgegevens om te gaan als Stichting SeedZ Zorg zelf.

Voor het intern gebruik van persoonsgegevens geldt dat alleen medewerkers die op basis van hun functie bevoegd zijn de persoonsgegevens te verwerken, hiertoe zijn geautoriseerd. Alleen zij hebben toegang tot de verschillende systemen die door Stichting SeedZ Zorg worden gebruikt.

Wij delen gegevens dus alleen met derden wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de zorgovereenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wanneer wij aan anderen gegevens verstrekken, doen wij dit alleen nadat we toestemming hebben verkregen.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw gegevens tegen te gaan. Ondanks deze vergaande inspanningen kunnen wij geen absolute garantie geven voor de bescherming tegen alle bedreigingen. Als er een incident met jouw persoonsgegevens heeft plaatsgevonden met waarschijnlijk een hoog risico voor jou, zullen wij jou daarover zo spoedig mogelijk informeren. Als jij zelf de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@seedzzorg.nl.

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde zorg en/of een andere dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden (zoals social media). Hiervoor gelden de privacyverklaring van deze partijen. Wij raden je aan deze te raadplegen. Wij hebben hier verder geen invloed op.

Inzage, wijzigen, wissing van gegevens of beperking van de verwerking

Je kunt contact opnemen met ons hoofdkantoor via 010-2107866 of per e-mail: info@seedzzorg.nl voor een verzoek tot inzage, wijziging of wissing van jouw gegevens, om bezwaar te maken tegen (verdere) verwerking, voor het intrekken van toestemming of als je wilt dat wij jouw gegevens overdragen aan jouwzelf of een nieuwe organisatie. Ook voor al je andere vragen over je gegevens kan jij bij ons hoofdkantoor terecht.

Stichting SeedZ Zorg stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de AVG. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen. Mocht Stichting SeedZ Zorg om die reden niet aan Ć©n van de genoemde verzoeken kunnen voldoen, dan word jij hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Maar kom je er desondanks toch niet met ons uit, dan kun je een klacht indienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Functionaris gegevensbescherming

Stichting SeedZ Zorg heeft een functionaris gegevensbescherming in dienst. Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wilt u contact opnemen met deze functionaris? Dan kan dat per telefoon 010-2107866 en per email: info@seedzzorg.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Lees de verklaring daarom regelmatig opnieuw als je op de hoogte wilt blijven van de manier waarop wij jouw gegevens verwerken en beschermen.

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 18 oktober 2018.